НАЦІОНАЛЬНЕ МОВОМИСЛЕННЯ ВАСИЛЯ СТУСА КРІЗЬ ПРИЗМУ СИМВОЛІВ-АРХЕТИПІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2518-1602.2023.2

Ключові слова:

мовна картина світу, мовна асобистість, символ, архетип, архетипна символіка, образ, ідіостиль

Анотація

У статті досліджено мовну картину світу В. Стуса з погляду архетипної символіки. Висвітлено семантику традиційних та індивідуально-авторських символів, проаналізовано їхню структуру, звернуто увагу на змістовий національно-культурний компонент. Простежено найхарактерніші для мовостилю В. Стуса символи-архетипи, такі як: Батьківщина, Матір, народ, любов, дорога, дім, воля, час, кожен із яких формує відповідні образи національно-культурного звучання. Виявлено, що в моделюванні мовної картини світу письменника беруть участь мовні знаки, які мають здатність вступати у найрізноманітніші асоціативно-семантичні зв’язки. З’ясовано особливості авторської модифікації архетипних образів під впливом екстралінгвальних чинників.

Посилання

Віват, Г. І. (2005). Поетика символічного образу в творчості Василя Стуса : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01. Кіровоградський держ. Педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. Кіровоград, 20 с.

Єрмоленко, С. Я. (1999). Нариси з української словесності: стилістика і культура мови. Київ, 430 с.

Жайворонок, В. В. (2006). Знаки української етнокультури : словник-довідник. Київ: Довіра, 706 с.

Жайворонок, В. В. (2012). Мовні знаки української етнокультури в антропоцентричному висвітленні. Мовознавство, 2. С. 58–64.

Івасюта, О. Б. (2017). Типологічна характеристика символів у романі П. Бак «Сини». Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки, 1. С. 51–57.

Коцюбинська, М. (2004) Мої обрії : в 2 т. Київ: Дух і літера . Т. 2: Незабутні шістдесяті. Василь Стус. 386 с.

Лексикон загального та порівняльного літературознавства (2001). Чернівці: Золоті литаври, 636 с.

Микитів, Г. В. (2010). Символ як експресема в українських народних ліричних піснях. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. Вип. XXIII, ч. 4. С. 241–247.

Микитів, Г. В., Гнатюк І. (2012). Знаковість архетипних символів у національно-мовній картині світу українців. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 1. С. 305–310.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07