ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ ОНІМИ У ЗБІРЦІ ПОЕЗІЙ МАРІЇ МАТІОС «ЖІНОЧИЙ АРКАН У САДУ НЕТЕРПІННЯ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2518-1602.2023.10

Ключові слова:

антропонім, ойконім, гідронім, периферійні оніми, літературно-художній онім, конотація, метафора, лінгвокультурологічний аспект, ономастилістика, поезія Марії Матіос

Анотація

У статті здійснено аналіз літературно-художніх онімів (антропонімів, теонімів, агіонімів, ойконімів, гідронімів, хоронімів) збірки поезій Марії Матіос «Жіночий аркан у саду нетерпіння». Досліджено онімну метафору як один із ключових способів функціонування промовистих імен у текстопросторі. Простежено процес конотонімізації власних назв, одиниць, які належать до пропріальної лексики, називають одиничний об’єкт, але набувають вторинного конотативного змісту. Виоокремлено оніми, які набирають у поезії М. Матіос символічного сенсу. Закцентовано на художній специфіці поетонімів як елементах індивідуально-авторської картини світу.

Посилання

Бакум, З. (2010). Антропоніми у мові творів Марії Матіос. Інформаційні технології в освіті. 12, 197–200.

Бербер, Н. М. (2014). Антропоетонімікон оповідання «Апокаліпсис» Марії Матіос: інтертекстуальний параметр. Записки з ономастики. 17, 54–62.

Бербер, Н. М. (2017). Метафоричне функціонування поетонімів у художньому дискурсі Марії Матіос. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. 1 (27), 27–31.

Жайворонок, В. В. (2006). Знаки української етнокультури: словник-довідник. Київ: Довіра.

Карпенко, Ю. (2008). Літературна ономастика: збірник статей. Одеса: Астропринт.

Котович, В. (2022). Поезія Марії Матіос як експлікатор експресивного синтаксису. Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження професора Іларіона Слинька. 137–137.

Насмінчук, Г. Й. (2009). Стильове розмаїття прози Марії Матіос: монографія. Кам’янець-Подільський. Словник української мови (1970–1980): в 11 т. Київ : Наукова думка.

Трійняк, І. І. (2005). Словник українських імен. Київ : Довіра.

Яцків, Р. Б. (2016). Біблійні оніми в поетичному дискурсі Марії Матіос. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 10 (3), 282–287.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07