https://nishma.org.br/wp-content/-/link-alternatif-qq288/http://ojslib3.buu.in.th/public/journals/23/agen-judi-qq288/https://rjae.ru/-/link-alternatif-qq288-terbaru/

Вимоги до статей

Приймаємо статті українською або англійською мовами обсягом від 10 сторінок.

Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5).

Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються.

Стаття має містити: індекс УДК, ORCID, ResearchID, назву статті; ім’я, прізвище, вчене звання, ступінь, місце роботи або навчання, електронну адресу автора; анотацію українською мовою (до 500 символів), ключові слова (5–7 слів); анотацію, ключові слова англійською мовою (1800 символів). Англомовна анотація має містити скорочений зміст статті, її мету, завдання, висновки та перспективи подальшого дослідження. Обов’язкова вимога до статей – належний рівень перекладу англомовного тексту.

Стаття має складатися з таких структурних елементів: постановка проблеми; аналіз досліджень; мета; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальшого дослідження, які в тексті треба виділити напівжирним шрифтом.

Після тексту статті за алфавітом подати Список літератури, оформлений за міжнародним стилем APA. Посилання на літературу слід подавати за допомогою дужкових посилань – шляхом вказування прізвища автора та року роботи у дужках, відділяючи номер сторінки комою (Кентій, 1999, с. 56).

Після списку літератури подавати References. Для транслітерації українського тексту використовуємо сайт Онлайн транслітерації.

У тексті не використовувати переноси; вживати парні лапки («»); розрізняти символи дефісу (-) і тире (–); ініціали відділяти від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

 

Приклад оформлення:

УДК 371(73)(093)+37.01(73)

 

Вербалізація концепту ЗЕМЛЯ у поетичному дискурсі другої половини ХХ століття

 

Анна ОГАР,
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна, Дрогобич) annaogar@ukr.net
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4917-8008
Research ID: F-1096-2018

 

У статті проаналізовано втілення концепту земля в поетичних текстах другої половини ХХ ст... (до 500 символів)
Ключові слова: концепт; вербалізатор; дискурс; концептуальна структура; концептуальна ознака.

 

Verbalization of the concept LAND in poetic discourse of second half of XX century

 

Anna OНAR,
Ph.D. in Philology, Senior lecturer, Department of Philological Sciences and Techniques of Teaching in Elementary School, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (Ukraine, Drohobych) annaogar@ukr.net

 

Purpose of the article - to identify lexemes that show the concept land in poetry of the second half of the twentieth century... (1800 символів)
Key words: concept, verbalizator, discourse, conceptual framework, conceptual features.

 

Текст статті (Кентій, 1999, с. 56).

 

Постановка проблеми...

Аналіз досліджень...

Мета статті...

Виклад основного матеріалу...

Висновки та перспективи подальшого дослідження...

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Кононенко, В. І. (2013). Символи української мови. Київ, Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника.

Котович, В. (2017). Ойконіми: роздуми про семантику. Рідне слово в етнокультурному вимірі, 129-142. DOI: 10.24919/2411-4758.2017.110496 (якщо стаття має DOI, то обов’язково його вказувати)

Лобур, Н. (1996). Культ землі в українській мові. Дивослово, 3, 22-23.

Огар, А. О. (2014). Вербалізація концептів земля і небо в українському поетичному дискурсі другої половини 20 ст. (Дис. канд. філол. наук). Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич.

Огар, А. (2009). Концептосфера небо у національному концептопросторі (з опорою на поезію Ліни Костенко). Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції. Дрогобич, Посвіт, 295–299.

 

REFERENCES

Kononenko, V. I. (2013). Symvoly ukrainskoi movy [Characters Ukrainian language]. Kyiv ; Ivano-Frankivsk, Publishing House of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. [in Ukrainian]

Kotovich, V. (2017). Oikonimy: rozdumy pro sementyku [Oikonims: reflections on semantics]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri - Native word in the ethno-cultural dimension, 129-142. doi: 10.24919/2411-4758.2017.110496

Lobur, N. (1996). Kult zemli v ukrainskij movi [The cult of the earth in Ukrainian]. Dyvoslovo, no. 3, pp. 22-23. [in Ukrainian]

Ohar, A. O. (2014). Verbalizatsiia kontseptiv zemlia i nebo v ukrainskomu poetychnomu dyskursi druhoi polovyny 20 st. [Verbalization concepts of heaven and earth in Ukrainian poetic discourse second half of the 20th century]. Candidate’s thesis. [in Ukrainian]

Ohar, A. (2009). Kontseptosfera nebo u natsionalnomu kontseptoprostori (z oporoiu na poeziiu Liny Kostenko) [Conceptual sky in national kontseptoprostori (based on her poems)]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri». Materialy Druhoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Native word in ethnocultural terms. Materials Second International Scientific Conference, рр. 295-299). Drohobych: Posvit. [in Ukrainian]