ФРАЗЕОЛОГЕМА «ВОВК» У СТРУКТУРІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2518-1602.2023.19

Ключові слова:

фразеологічні одиниці, фразеологічний фонд, фразеологічна система, зіставний аспект, національно-культурна специфіка, етнокультура, семантика, конотативне значення

Анотація

У статті проаналізовано усталені вирази української та польської мов з фразеологемою «вовк» в етнокультурному аспекті, функціонування котрих свідчить про етнічну близькість обох народів, зв’язок із всесвітніми культурними процесами, частиною яких вони є; зазначено, що зоонімному компоненту у складі фразеологічної одиниці характерна національно-культурна специфіка; підкреслено, що джерелами національно-специфічних особливостей фразеологічних одиниць із компонентом-зоонімом слугують відмінності тваринного світу, інтелектуальні та моральні якості людини, характер її трудової діяльності, історичні умови формування мови; встановлено, що в носіїв української та польської мов усталені вирази із фразеологемою «вовк» вербалізують в основному негативну семантику – ворожість, жадібність, жорстокість, злість, кровожерливість, лицемірство, підступність; з’ясовано, що одні й ті ж явища дійсності у двох різних мовах мають подібні й відмінні національно-культурні характеристики.

Посилання

Аnusiewicz, J. (1995). Językowo-kulturowe definicje znaczeń wyrażeń językowych. Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Башук, Н. (2020). Фразеологізми із зоонімічним компонентом в німецькій та українській мовних картинах світу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: «Філологія», 9 (77), 200–203.

Білоноженко, В. (2013). Фразеологічний словник української мови. Т. 1.

Жайворонок, В. (2006). Знаки української етнокультури.

Коцура, В., Потапенко, В., Куйбіда, В. (2015). Енциклопедичний словник символів культури України.

Левченко, О. (2005). Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект: монографія.

Мойсюк, В., Луцик, Н. (2021). Зоосемічний та флоросемічний символи як компоненти фразеологічних одиниць французької мови. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи, V: Динаміка наукових та освітніх досліджень в умовах пандемії: колективна монографія. 159–168.

Онуфрійчук, Г. (2016). Лінгвокультурологічний потенціал української етнофразеології: асоціативне поле «Людина в колі інших істот» (Дис. канд. філол. наук). Київ.

Пасюрківська, М. (2009). Зоонімічна лексика в польській фразеології: склад, семантика, функції. (Автореферат канд. філол. наук). Київ.

Пасюрківська, М. (2005). Образ вовка у польській та українській фразеології: етнокультурний і лінгвістичний аспекти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика, 16, 29–33.

Петришин, М. (2014). Фразеологізми з компонентом-зоонімом у латинській мові. Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія, 692–693, 161–165.

Семенова, О. (2019). Семантико-прагматичні особливості зоофразеологізмів. Закарпатські філологічні студії, 7, І, 112–115.

Skorupka, S. (1996). Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. 1.

Філь, Г., Патен, І. (2021). Фразеологема-фаунонім у структурі фразеологічних одиниць української та білоруської мов: лінгвокультурологічний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 52, 2, 7–11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-07